Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране.
лого на go green bg
GO GREEN
Блог
10/7/2023
-
10
минути четене
0%
100%

Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране.

Допустими са инвестиции, които са:

- реализирани в периода след 07 юни 2022 до момента на кандидатстването;

- в процес на изпълнение в периода на кандидатстването;

- или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора

Максимален размер на финансиране за предложение по закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Безвъзмездното финансиране ще се предоставя за доставката и монтаж на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на Кандидата.

С извършени промени в чл. 151, ал. 1, т. 19 от ЗУТ (в сила от 20 януари 2023 г.) разрешение за строеж не се издава за изграждане на инсталации за производство на електрическа енергия от ВИ към съществуващите еднофамилни жилищни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата инсталирана мощност е до 20 kW. За тези инсталации е необходимо да бъдат изготвени проектни решения в части "Конструкции" и/или "Електро" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава. Разрешение за строеж се издава в многофамилни жилищни сгради, във всички случаи.


Критерии за допустимост:

1) Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище - еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;

2) Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51 % идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата;

3) Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;

4) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;

5) Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди

6) На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

7) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);

8) В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.)

9) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор

10) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;

11) Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, или документи на доставената и монтирана инсталация или система, която/които включва/т:

- ценовите параметри на доставката и монтажа и

- данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

12) Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства.

По настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели не може да се подава предложение, което включва едновременно изпълнение на дейността за закупуване и инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.


Необходими документи при кандидатстване:

  1. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава – ако постоянният адрес не е вписан в документа се представя документ за постоянен адрес (т.е ако адреса по лична карта съвпада с адреса на имота не се представя документ от общината за постоянен адрес, в противен случай се изисква)
  2. Документ за собствеността на жилището.
  3. Ако жилището е в съсобственост - Декларация за съгласие от съответния/ите съсобственик/ци;
  4. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси;
  5. Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в многофамилна сграда в режим на етажна собственост;
  6. Фактури (в т.ч. електронни) за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като 6-те месеца са тези преди подаването на предложението по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения
  7. Разрешение за строеж, когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда;
  8. Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда: проектно решение по чл. 151, ал. 10 от ЗУТ (части "Конструкции", "Електро" и/или "ОВК" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава)
  9. Оферта за доставка и монтаж на инсталацията или или документи на доставената и монтирана инсталация или система

лого на go green bg
Намираш го информативно? Абонирай се!
👍
3д изображение слънце